APLIKACIJA BIOPSIHOSOCIALNEGA MODELA PRI ZDRAVLJENJU OBSESIVNO KOMPULZIVNE MOTNJE iracionalnega imperativa racionalnih ljudi

Author
Matej Jazbec 13.9.1996
View Count
3990
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Biopsihosocialni model zdravja in bolezni, ki ga je leta 1977 teoretiziral George L. Engel predstavlja primarno paradigmo zahodne psihiatrije ter meni, da na nastanek, izbruh ter potek bolezni sovplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki; zdravje torej najbolje razlagamo kot produkt treh komponent. V nasprotju z biomedicinskim modelom človeka določa celostno (ne pojmuje ga kot stroj), raspravlja o determinantah zdravja (katerikoli kombinaciji dejavnikov, ki neposredno ali posredno povzroči spremembo v zdravstvenem stanju), in na slednje se tudi osredotoča (ne pa na bolezen) . Pomembno je poudariti, da obravnavani model ne ponuja enostavne, prilagodljive šablone za pojasnjevanje interakcij ali naključnih vpljivov posamezne komponente , a kvečjemu splošen okvir za usmerjanje teoretičnega in empiričnega raziskovanja.

Large Colored Title Article LaTeX Template Version 1.1 (25/11/12) This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com Original author: Frits Wenneker (http://www.howtotex.com) License: CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

APLIKACIJA BIOPSIHOSOCIALNEGA MODELA PRI ZDRAVLJENJU OBSESIVNO KOMPULZIVNE MOTNJE iracionalnega imperativa racionalnih ljudi