Skip to content

GOMOKU & Minimax-alphabeta search

Author
Nikolai Shevchenko
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract